Published in 2019

序号期刊名称已发表文章篇数影响因子(2022)
1Chemical Society Reviews146.2
2Nature Materials141.2
3Advanced Energy Materials127.8
4Advanced   Functional Materials219
5Nano Energy517.6
6Small113.3
7Journal of Energy Chemistry113.1
8ACS Catalysis112.9
9Small Methods212.4
10Journal of   Materials Chemistry A111.9
11Carbon310.9
12Applied Materials & Interfaces19.5
13Journal of Power Sources19.2
14ChemSusChem18.4
15Nanoscale16.7
16Chemistry-A European Journal24.3


具体文章如下:

1Juan Yang, Zhiyuan Zeng, Jun Kang, Sophia Betzler, Cory Czarnik, Xiaowei Zhang, Colin Ophus, Chang Yu, Karen Bustillo, Ming Pan, Jieshan Qiu, Lin-wang Wang, Haimei Zheng. Formation of two-dimensional transition metal oxide nanosheets with nanoparticles as intermediate, Nature Materials, 2019, https://doi.org/10.1038/s41563-019-0415-3

 

2Chao Hu, Mingyu Li, Jieshan Qiu, Ya-Ping Sun. Design and Fabrication of Carbon Dots for Energy Conversion and Storage, Chemical Society Reviews, 2019, 48, 2315-2337.https://doi.org/10.1039/c8cs00750k.

 

3Mingliang Yu, Si Zhou, Zhiyu Wang, Wei Pei, Xuejun Liu, Chang Liu, Chenglin Yan, Xiangyu Meng, Song Wang, Jijun Zhao, Jieshan Qiu. A MolecularCage Strategy Enabling Efficient ChemisorptionElectrocatalytic Interface in Nanostructured Li2S Cathode for Li MetalFree Rechargeable Cells with High Energy, Adv. Funct. Mater., 2019, 1905896, https://doi.org/10.1002/adfm.201905986.

 

4Xianhong Wu, Si Zhou, Zhiyu Wang, Junshan Liu, Wei Pei, Pengju Yang, Jijun Zhao, Jieshan Qiu. Engineering Multifunctional Collaborative Catalytic Interface Enabling Efficient Hydrogen Evolution in All pH Range and Seawater, Adv. Energy Mater., 2019, in press, https://doi.org/10.1002/aenm.201901333.

 

5Mengzhou Yu, Zhiyu Wang, Junshan Liu, Fu Sun, Pengju Yang, Jieshan Qiu. A hierarchically porous and hydrophilic 3D nickel–iron/MXene electrode for accelerating oxygen and hydrogen evolution at high current densities, Nano Energy, 2019, 63, 103880, https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2019.103880.

 

6Hongqiang Li, Nan Xiao, Yuwei Wang, Chen Li, Xuan Ye, Zhen Guo, Xin Pan, Chang Liu, Jinpeng Bai, Jian Xiao, Xiaoyu Zhang, Shijia Zhao, Jieshan Qiu. Nitrogen-Doped Tubular Carbon Foams for Efficient Electroreduction of CO2 to Syngas with Potential-Independent CO/H2 Ratios, J. Mater. Chem. A, 2019,7, 18852-18860, https://doi.org/10.1039/C9TA05904K.

 

7Zhenyu Sun, Rupeng Huo, Changhyeok Choi, Song Hong, Tai-SingWu, Jieshan Qiu, Chao Yan, Zishan Han, Yongchao Liu,Yun-Liang Soo, Yousung Jung. Oxygen vacancy enables electrochemical Nfixation over WO3 with tailored structure, Nano Energy, 2019, 62, 869-875,https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2019.06.019.

 

8Wei Guo, Chang Yu, Shaofeng Li, Xuedan Song, Ying Yang, Bo Qiu, Changtai Zhao, Huawei Huang, Juan Yang, Xiaotong Han, Dan Li, Jieshan Qiu. A Phase Transformation‐Resistant Electrode Enabled by a MnO2‐Confined Effect for Enhanced Energy Storage, Adv. Funct. Mater., 2019, 1901342,https://doi.org/ 10.1002/adfm.201901342.

 

9Xiaotong Han, Chang Yu, Huawei Huang, Wei Guo, Changtai Zhao, Hongling Huang, Shaofeng Li, Zhibin Liu, Xinyi Tan, Zhanming Gao, Jinhe Yu, Jieshan Qiu. Phase controllable synthesis of Ni2+ post-modified CoP nanowire for enhanced oxygen evolution, Nano Energy, 2019, 62, 136-143https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2019.04.088.

 

10Xiaotong Han, Chang Yu, Juan Yang, Xuedan Song, Changtai Zhao, Shaofeng Li, Yan Zhang, Huawei Huang, Zhibin Liu, Hongling Huang, Xinyi Tan, Jieshan Qiu. Electrochemically Driven Coordination Tuning of FeOOH Integrated on Carbon Fiber Paper for Enhanced Oxygen Evolution, Small, 2019, 15, 1901015, https://doi.org/10.1002/smll.201901015.

 

11Jinhe Yu, Chang Yu, Wei Guo, Zhao Wang, Shaofeng Li, Jiangwei Chang, Xinyi Tan, Yiwang Ding, Mengdi Zhang, Le Yang, Yuanyang Xie, Rong Fu, Jieshan Qiu. Decoupling and correlating the ion transport by engineering 2D carbon nanosheets for enhanced charge storage, Nano Energy, 2019, 103921, https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2019.103921.

 

12Chao Hu, Silin Bai, Lijun Gao, Sucen Liang, Juan Yang, Shao-Dong Cheng, Shao-Bo Mi, Jieshan Qiu. Porosity-induced high selectivity for CO2 electroreduction to CO on Fe-doped ZIF-derived carbon catalysts, ACS Catalysis, 2019, 9, 11579-11588, https://doi.org/10.1021/acscatal.9b03175.

 

13Huawei Huang, Chang Yu, Hongling Huang, Changtai Zhao, Bo Qiu, Xiuchao Yao, Shaofeng Li, Xiaotong Han, Wei Guo, Liming Dai, Jieshan Qiu. Activation of transition metal oxides by in-situ electro-regulated structure-reconstruction for ultra-efficient oxygen evolution, Nano Energy, 2019, 58, 778-785, https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2019.01.094.

 

14Changtai Zhao, Zhao Wang, Xinyi Tan, Huawei Huang, Zhongxin Song, Yipeng Sun, Song Cui, Qianbing Wei, Wei Guo, Ruying Li, Chang Yu, Jieshan Qiu, Xueliang Sun. Implanting CNT Forest onto Carbon Nanosheets as Multifunctional Hosts for High-Performance Lithium Metal Batteries, Small Methods, 2019, 1800546.https://doi.org/10.1002/smtd.201800546.

 

15Huawei Huang, Chang Yu, Hongling Huang, Wei Guo, Mengdi Zhang, Xiaotong Han, Qianbing Wei, Song Cui, Xinyi Tan, Jieshan Qiu. Microwave‐Assisted Ultrafast Synthesis of Molybdenum Carbide Nanoparticles Grown on Carbon Matrix for Efficient Hydrogen Evolution Reaction, Small Methods, 2019, 1900259, https://doi.org/10.1002/smtd.201900259.

 

16Man Wang, Juan Yang, Siyu Liu, Chao Hu, Shaofeng Li, Jieshan Qiu. Polyethyleneimine-Mediated Fabrication of Two-Dimensional Cobalt Sulfide/Graphene Hybrid Nanosheets for High-Performance Supercapacitors, ACS Applied Materials & Interfaces, 2019, 11(29), 26235-242,https://doi.org/10.1021/acsami.9b03934.

 

17Chao Hu, Ye Mu, Silin Bai, Juan Yang, Lijun Gao, Shaodong Cheng, Shaobo Mi, Jieshan Qiu. Polyvinyl pyrrolidone mediated fabrication of Fe, N-codoped porous carbon sheets for efficient electrocatalytic CO2 reduction, Carbon, 153(2019) 609-616, https://doi.org/10.1016/j.carbon.2019.07.071.

 

18Chen Li, Yuwei Wang, Nan Xiao, Hongqiang Li, Yongqiang Ji, Zhen Guo, Chang Liu, Jieshan Qiu. Nitrogen-doped porous carbon from coal for high efficiency CO2 electrocatalytic reduction, Carbon, 151(2019) 46-52,

https://doi.org/10.1016/j.carbon.2019.05.042.

 

19Zhiyu Wang, Nan Zhang, Mingliang Yu, Junshan Liu, SongWang, Jieshan Qiu. Boosting redox activity on MXene-induced multifunctional collaborative interface in high Li2S loading cathode for high-energy Li-S and metallic Li-free rechargeable batteries, Journal of Energy Chemistry, 2019, 37, 183-191,https://doi.org/10.1016/j.jechem.2019.03.012.

 

20Zhimin Chen, Xiaofeng Wang, Beichen Xue, Qingling Wei, Lianghai Hu, Zichen Wang,  Xiaomin Yang, Jieshan Qiu. Self-templating synthesis of 3D hollow tubular porous carbon derived from straw cellulose waste with excellent performance for supercapacitors, ChemSusChem, 2019, accepted, https://doi.org/10.1002/cssc.201802945.

 

21Chao Hu, Juan Yang, Chang Yu, Shaofeng Li, Ye Mu, Silin Bai, Man Wang, Sucen Liang, Jieshan Qiu. Multilevel coupled hybrids made of porous cobalt oxides and graphene for high‐performance lithium storage, Chemistry-A European Journal, 2019, 25, 5527-5533, https://doi.org/10.1002/chem.201805731.

 

22Xiuchao Yao, Lin Ni, Chang Yu, Mengdi Zhang, Qianbing Wei, Huawei Huang, Wei Guo, Hongling Huang, Jiangwei Chang, Jieshan Qiu. Low‐Temperature Fast Production of Carbon and Acetic Acid Dual‐Promoted Pd/C Catalysts, Chemistry – A European Journal, 2019, 25, 13683-13687, https://doi.org/10.1002/chem.201902328.

 

23Xiaojun He, Xiaoyu Xie, Jingxian Wang, Xiufang Ma, Yuanyang Xie, Jing Gu, Nan Xiao, Jieshan Qiu. From fluorene molecules to ultrathin carbon nanonets with enhanced charge transfer capability for supercapacitors, Nanoscale, 2019, Accepted, http://dx.doi.org/10.1039/C9NR00068B, Hot Article.

 

24Nan Xiao, Xiaoyu Zhang, Chang Liu, Yuwei Wang, Hongqiang Li, Jieshan Qiu. Coal-based carbon anodes for high-performance potassium-ion batteries, Carbon 2019,147, 574-581, https://doi.org/10.1016/j.carbon.2019.03.020.

 

25Feng Wei, Xiaojun He, Hanfang Zhang, Zide Liu, Nan Xiao, Jieshan Qiu. Crumpled carbon nanonets derived from anthracene oil for high energy density supercapacitor, Journal of Power Sources, 2019, 428, 8-12, https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2019.04.096.