Published in 2021

Publisher:能源材料化工实验室Publish time:2021-01-27Number of views:353

序号期刊名称已发表文章篇数影响因子(2022)
1Energy & Environmental Science432.5
2Advanced Materials129.4
3Adv. Energy Mater.227.8
4Nano-Micro Letters226.6
5Materials Today124.2
6Chem123.5
7ACS Energy Letters122
8Advanced Functional Materials219
9Matter118.9
10Nano Energy217.6
11ACS Nano117.1
12Angewandte   Chemie International Edition516.6
13Nature Communications116.6
14Chemical Engineering Journal115.1
15Journal of the American Chemical Society115
16Small113.3
17Journal of Energy Chemistry113.1
18Composites Part B: Engineering113.1
19Small Science112.7
20Journal of Materials Chemistry A311.9
21Acta Physico-chimica Sinica110.9
22Carbon510.9
23Green Chemistry19.8
24ACS Applied Materials & Interfaces19.5
25Renewable Energy18.7
26Separation and Purification Technology18.6
27Journal of CO2 Utilization18.32
28Journal of Alloys and Compounds16.2
29Journal of Electronic Science and Technology1/
30化学工业与工程1/具体文章如下:

1肖东,孟祥桐,马洋军,邱介山染料敏化太阳能电池碳基对电极的研究进展[J]. 化学工业与工程. 2021,38(1): 1-26. https://doi.org/10.13353/j.issn.1004.9533.20206005.

2Yadong Du, Xiangtong Meng, Zhen Wang, Xin Zhao, Jieshan Qiu. Graphene-Based Catalysts for CO2 Electroreduction[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2022, 38(2): 210109.https://doi.org/10.3866/PKU.WHXB202101009.

3Gang Wang, Duanzheng Li, Shiyong Wang, Zongbin Zhao, Sihao Lv, Jieshan Qiu. Ternary NiFeMn layered metal oxide (LDO) compounds for capacitive deionization defluoridation: the unique role of Mn, Separation and Purification Technology, 2021, 254, 117667, https://doi.org/10.1016/j.seppur.2020.117667.

4Jinpeng  Bai, Nan Xiao, Yuwei Wang, Hongqiang Li, Chang Liu, Jian Xiao, Yibo  Wei, Zhen Guo, Jieshan Qiu. Coal Tar Pitch Derived Nitrogen-doped Carbon  Dots with Adjustable Particle Size for Photocatalytic Hydrogen  Generation, Carbon, 2021, 174, 750-756, https://doi.org/10.1016/j.carbon.2020.10.088.

5Kunlun  Liu, Chang Yu, Wei Guo, Lin Ni, Jinhe Yu, Yuanyang Xie, Zhao Wang, Yongwen Ren, Jieshan Qiu. Recent research advances of self-discharge in  supercapacitors: mechanisms and suppressing strategies, Journal of Energy Chemistry, 2021, 58, 94-109, https://doi.org/10.1016/j.jechem.2020.09.041.

6F. Li, J. Li, K. Wang, M. Ao, J. Qiu, X. Zhang, H. Wang, G. H. Pham, S. Liu, Co/Co6Mo6C@C nanoreactors derived from ZIF-67 composite for higher alcohols synthesis, Composites Part B: Engineering, 2021, 209, 108608.

7Xiaoqing Ma, Nan Xiao, Jian Xiao, Xuedan Song, Hongda Guo, Yongtao Wang, Shijia Zhao, Yiping Zhong, Jieshan Qiu. Nitrogen and Phosphorus Dual-doped Porous Carbons for High-Rate Potassium Ion Batteries, Carbon, 2021, https://doi.org/10.1016/j.carbon.2021.03.067.

8Rong Fu, Chang Yu, Shaofeng Li, Jinhe Yu, Zhao Wang, Wei Guo, Yuanyang Xie, Le Yang, Kunlun Liu, Weicheng Ren, Jieshan Qiu. A closed-loop and scalable process for production of biomass-derived superhydrophilic carbon for supercapacitors, Green Chem., 2021, https://doi.org/10.1039/D1GC00670C.

9Shijia Zhao, Nan Xiao, Hongqiang Li, Zhen Guo, Jinpeng Bai, Jian Xiao, Hongda Guo, Xiaoqing MaJieshan Qiu. A nickel-nitrogen-doped carbon foam as monolithic electrode for highly efficient CO2 electroreduction, Journal of CO2 Utilization, 2021, 49, 101549; https://doi.org/10.1016/j.jcou.2021.101549.

10Jiangwei Chang, Longlong Huang, Chang Yu, Yiwang Ding, Chun Yao, Jieshan  Qiu. Highly efficient & economic synthesis of CoS1.097/nitrogen-doped carbon for enhanced triiodide reduction, Carbon, 2021, https://doi.org/10.1016/j.carbon.2020.12.057.

11Bing Zhang, Sui-Xin Zhang, RuiYao, Yong-HongWu, Jie-ShanQiu. Progress and prospects of hydrogen production: Opportunities and Challenges, Journal of Electronic Science and Technology, 2021, 100080, https://doi.org/10.1016/j.jnlest.2021.100080.

12Honghui Bi, Xiaojun He, Hanfang Zhang, Hongqiang Li, Nan Xiao, Jieshan Qiu. N, P co-doped hierarchical porous carbon from rapeseed cake with enhanced supercapacitance, Renewable Energy, 2021, 170, 188-196,https://doi.org/10.1016/j.renene.2021.01.099.

13Yating Zhang, Peng Wang, Juan Yang, Shasha Lu, Keke Li, Guoyang Liu, Yingfeng Duan, Jieshan Qiu. Decorating ZIF-67-Derived Cobalt-Nitrogen Doped Carbon Nanocapsules on 3D Carbon Frameworks for Efficient Oxygen Reduction and Oxygen EvolutionCarbon, 2021, in press, https://doi.org/10.1016/j.carbon.2021.02.052.

14Wenchao Liu, Feng Gao, Yunhao Zang, Jiangying Qu, Jin Xu, Shaomin Ji, Yanping Huo, Jieshan Qiu. Boosting cycle stability of NCM811 cathode material via 2D Mg-Al-LDO nanosheet coating for lithium-ion battery, Journal of Alloys and Compounds, 2021, 867,159079. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2021.159079.

15Yang Sun, Zongbin Zhao, Guanyu Zhao, Luxiang Wang, Dianzeng Jia,Yongzhen Yang, Xuguang Liu, Xuzhen Wang, Jieshan Qiu. High performance carbonized corncob-based 3D solar vapor steam generator enhanced by environmental energy, Carbon, 2021, 179, 337-347. https://doi.org/10.1016/j.carbon.2021.04.037.

16Xueyan Sun, Shaofeng Li, Jinzhe Cao, Yuchao Wang, Wenbo Yang, Lijing Zhang, Yijin Liu, Jieshan Qiu, Shengyang Tao.  Hierarchical-Structured Impeller with Engineered Pd Nanoparticles Catalyzing Suzuki Coupling Reactions for High-Purity Biphenyl, ACS Applied Materials & Interfaces, 2021, 13, 15, 17429-17438, https://doi.org/10.1021/acsami.0c22284.

17Xiangyu Meng, Yufeng Sun, Mengzhou Yu, Zhiyu Wang, Jieshan Qiu.  Hydrogen-Bonding Crosslinking MXene to Highly Robust and Ultralight Aerogels for Strengthening Lithium Metal Anode, Small Science, 2021, accepted, https://doi.org/10.1002/smsc.202100021.

18Shixue He, Fengjiao Guo, Qi Yang, Hongyu Mi, Jingde Li, Nianjun Yang, Jieshan Qiu. Design and Fabrication of Hierarchical NiCoP–MOF Heterostructure with Enhanced Pseudocapacitive Properties, Small, 2021, in press, https://doi.org/10.1002/smll.202100353.

19Zhao Wang, Chang Yu, Huawei Huang, Wei Guo, Changtai Zhao, Weicheng Ren, Yuanyang Xie, Jieshan Qiu. Energy Accumulation Enabling Fast Synthesis of Intercalated Graphite and Operando Decoupling for Lithium Storage, Adv. Funct. Mater., 2021, 2009801, https://doi.org/10.1002/adfm.202009801.

20Changyu Leng, Zongbin Zhao, Yinzhou Song, Lulu Sun, Zhuangjun Fan, Zhuangjun Fan, Yongzhen Yang, Xuguang Liu, Xuzhen Wang, Jieshan Qiu. 3D Carbon Frameworks for Ultrafast Charge/Discharge Rate Supercapacitors with High Energy-Power Density, Nano-Micro Letters, 2021, 13, 8. https://doi.org/10.1007/s40820-020-00535-w.

21Yongwen Ren, Chang Yu, Xuedan Song, Fengyi Zhou, Xinyi Tan, Yiwang Ding, Qianbing Wei, Jiafu Hong, Jieshan Qiu. A Tuned Lewis Acidic Catalyst Guided by Hard-soft Acid-base Theory to Promote N2 Electroreduction, J. Mater. Chem. A, 2021, Accepted, https://doi.org/10.1039/D1TA02681J 

22Donglin Yu, Dong Liu, Lei Shi, Jieshan Qiu, Liming Dai. High-performance metal-iodine batteries enabled by bifunctional dendrite-free LiNa alloy anode, J. Mater. Chem. A, 2021, 9, 538-545. DOI: 10.1039/D0TA08072A.

23Huidong Shen, Changhyeok Choi, Justus Masa, Xin Li, Jieshan Qiu, Yousung Jung, Zhenyu Sun. Electrochemical ammonia synthesis: Mechanistic understanding and catalyst design, Chem, 2021, in press, https://doi.org/10.1016/j.chempr.2021.01.009.

24Xinyi Tan, Chang Yu, Yongwen Ren, Song Cui, Wenbin Li, Jieshan Qiu. Recent Advance in Innovative Strategies for CO2 Electroreduction Reaction, Energy Environ. Sci., 2021, https://doi.org/10.1039/D0EE02981E.

25Wei Guo, Chang Yu, Shaofeng Li, Jieshan Qiu. Toward commercial-level mass-loading electrodes for supercapacitors: opportunities, challenges and perspectives, Energy Environ. Sci., 2021, 14, 576-601. https://doi.org/10.1039/D0EE02649B.

26Jiangwei Chang, Chang Yu, Xuedan Song, Xinyi Tan, Yiwang Ding, Zongbin Zhao, Jieshan Qiu. A C-S-C linkage-triggered ultrahigh nitrogen-doped carbon and identification of active site in triiodide reduction. Angew. Chem. Int. Ed. 2021, 60, 3587-3595, https://doi.org/10.1002/anie.202012141.

27Xiangyu Meng, Yuzhao Liu, Zhiyu Wang, Yizhou Zhang, Xingyu Wang, Jieshan Qiu. A quasi-solid-state rechargeable cell with high energy and superior safety enabled by stable redox chemistry of Li2S in gel electrolyteEnergy Environ. Sci., 2021, https://doi.org/10.1039/D0EE03037F.

28Shaofeng Li, Nikhil Sharma, Chang Yu, Yan Zhang, Gang Wan, Rong Fu, Hongling Huang, Xueyan Sun, Sang-Jun Lee, Jun-Sik Lee, Dennis Nordlund, Piero Pianetta, Kejie Zhao, Yijin Liu, Jieshan Qiu. Operando tailoring of defects and strains in corrugated β-Ni(OH)nanosheets for stable and high-rate energy storage, Adv. Mater., 2021, 33, 2006147, https://doi.org/10.1002/adma.202006147.

29Yongwen Ren, Chang Yu, Xinyi Tan, Hongling Huang, Qianbing Wei, Jieshan Qiu. Strategies to Suppress Hydrogen Evolution for Highly Selective Electrocatalytic Nitrogen Reduction: Challenges and Perspectives, Energy Environ. Sci., 2021, Accepted, https://doi.org/10.1039/D0EE03596C.

30Xianhong Wu, Junhui Wang, Zhiyu Wang, Fu Sun, Yuzhao Liu, Kaifeng Wu, Xiangyu Meng, Jieshan Qiu. Boosting the Electrocatalysis of MXene by Plasmon-induced Thermalization and Hot-electron Injection, Angew. Chem. Int. Ed., 2021, Accepted, https://doi.org/10.1002/anie.202016181.

31Lulu Guo, Chen Xin, Jian Gao, Jianxun Zhu, Yiming Hu, Ying Zhang, Junpeng Li, Xiulin Fan, Yutao Li, Hong Li, Jieshan Qiu, Weidong Zhou. The electrolysis of anti-perovskite Li2OHCl for prelithiation of high energy density batteries, Angew. Chem. Int. Ed., 2021, Accepted, https://doi.org/10.1002/anie.202102605.

32Sina Abdolhosseinzadeh, Xiantao Jiang, Han Zhang, Jieshan Qiu, Chuanfang Zhang. Perspectives on solution processing of two-dimensional MXenes, Materials Today, 2021, in press, https://doi.org/10.1016/j.mattod.2021.02.010.

33Kai Wang, Chen Han, Zongping Shao, Jieshan Qiu, Shaobin Wang, Shaomin Liu, Perovskite Oxide Catalysts for Advanced Oxidation Reactions, Adv. Funct. Mater.2021, accepted, https://doi.org/10.1002/adfm.202102089.

34Weidong Zhou, Han Sun, Xiaoxin Xie, Qiu Huang, Zhaoxu Wang, Kejun Chen, Xiaolei Li, Jian Gao, Yutao Li, Hong Li, Jieshan Qiu. Fluorinated Poly-oxalate Electrolytes Stabilizing both Anode and Cathode Interfaces for All-Solid-State Li/NMC811 Batteries, Angew. Chem. Int. Ed., 2021, Accepted, https://doi.org/10.1002/anie.202107667.

35Wei Guo, Feipeng Yang, Chang Yu, Yuanyang Xie, Jiuke Chen, Yisheng Liu, Yang Zhao, Juan Yang, Xuefei Feng, Shaofeng Li, Zhao Wang, Jinhe Yu, Kunlun Liu, Kun Qian, Mesfin Tsige, Qiuyu Zhang, Jinghua Guo, Jieshan Qiu. Operando leaching of pre-incorporated Al and mechanism in transition metal hybrids on carbon substrates for elaborately enhanced charge storage, Matter, 2021, in press. https://doi.org/10.1016/j.matt.2021.06.035.

36Xinyi Tan, Chang Yu, Xuedan Song, Changtai Zhao, Song Cui, Hanyu Xu, Jiangwei Chang, Wei Guo, Zhao Wang, Yuanyang Xie, Jieshan Qiu. Toward an Understanding of the Enhanced CO2 Electroreduction in NaCl Electrolyte over CoPc Molecule-Implanted Graphitic Carbon Nitride Catalyst, Adv. Energy Mater., 2021, in press, https://doi.org/10.1002/aenm.202100075.

37Zhao Wang, Chang Yu, Huawei Huang, Wei Guo,, Jinhe Yu, Jieshan Qiu. Carbon-enabled microwave chemistry: From interaction mechanisms to nanomaterial manufacturing, Nano Energy, 2021, 85, 106027, https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2021.106027

38Qianbing Wei, Chang Yu, Xuedan Song, Yiping Zhong, Lin Ni, Yongwen Ren, Wei Guo, Jinhe Yu,and Jieshan Qiu. Recognition of Water-Induced Effects toward Enhanced Interaction between Catalyst and Reactant in Alcohol Oxidation, J. Am. Chem. Soc., 2021, in press, https://doi.org/10.1021/jacs.0c10618.

39Fu Sun, Jingshan Qin, Zhiyu Wang, Mengzhou Yu, Xianhong Wu, Xiaoming Sun,  Jieshan Qiu. Energy-saving Hydrogen Production by Chlorine-free Hybrid Seawater Splitting Coupling Hydrazine Degradation,  Nature Communications, 2021, accepted, https://doi.org/10.1038/s41467-021-24529-3.

40Jizhou Li, Shaofeng Li, Yuxin Zhang, Yang Yang, Silvia Russi, Guannan Qian, Linqin Mu, Sang-Jun Lee, Zhijie Yang, Jun-Sik Lee, Piero Pianetta, Jieshan Qiu, Daniel Ratner, Peter Cloetens, Kejie Zhao, Feng Lin, Yijin Liu. Multiphase, Multiscale Chemomechanics at Extreme Low Temperatures: Battery Electrodes for Operation in a Wide Temperature Range, Adv. Energy Mater., 2021, 2102122https://doi.org/10.1002/aenm.202102122.

41Yongchao Tang, Yue Wei, Anthony F. Hollenkamp, Mustafa Musameh, Aaron Seeber, Tao Jin, Xin Pan, Han Zhang, Yanan Hou, Zongbin Zhao, Xiaojuan Hao, Jieshan Qiu, Chunyi Zhi. Electrolyte/Structure-Dependent Cocktail Mediation Enabling High-Rate/Low-Plateau Metal Sulfide Anodes for Sodium Storage, Nano-Micro Letters, 2021, 13, 178https://doi.org/10.1007/s40820-021-00686-4.

42Jiangwei Chang, Chang Yu, Xuedan Song, Xiaotong Han, Yiwang Ding, Xinyi Tan, Shaofeng Li, Yuanyang Xie, Zongbin Zhao, Jieshan Qiu. Mechanochemistry-driven prelinking enables ultrahigh nitrogen-doping in carbon materials for triiodide reduction, Nano Energy, 2021, in presshttps://doi.org/10.1016/j.nanoen.2021.106332.

43Xinyi Tan, Chang Yu, Song Cui, Lin Ni, Wei Guo, Zhao Wang, Jiangwei Chang, Yongwen Ren, Jinhe Yu, Hongling Huang, Jieshan Qiu. Activity descriptor of Ni,N-Codoped carbon electrocatalyst in CO2 electroreduction reaction, Chemical Engineering Journal, 2021, in presshttps://doi.org/10.1016/j.cej.2021.131965.

44Yongwen Ren, Chang Yu, Xiaotong Han, Xinyi Tan, Qianbing Wei, Wenbin Li, Yingnan Han, Le Yang, Jieshan Qiu. Methanol-Mediated Electrosynthesis of Ammonia, ACS Energy Letters, 2021, in press,  https://doi.org/10.1021/acsenergylett.1c01893.

45Kai Wang, Chen Han, Jiaquan Li, Jieshan Qiu, Jaka Sunarso, Shaomin Liu. The Mechanism of Piezocatalysis: Energy Band Theory or Screening Charge Effect? Angew. Chem. Int. Ed. 2021, in press, https://doi.org/10.1002/anie.202110429.

46Haonan Cui, Hongyu Mi, Chenchen Ji, Fengjiao Guo, Yanna Chen, Dandan Wu, Jieshan Qiu, Haijiao Xie. A durable MXene-based zinc ion hybrid supercapacitor with sulfated polysaccharide reinforced hydrogel/electrolyte, J. Mater. Chem. A, 2021, in press, https://doi.org/10.1039/D1TA06974H.

47Peida Li, Nan Su, Zhiyu Wang, Jieshan Qiu. A Ti3C2Tx MXene-Based Energy-Harvesting Soft Actuator with Self-Powered Humidity Sensing and Real-Time Motion Tracking Capability, ACS Nano, 2021, in press, https://doi.org/10.1021/acsnano.1c07186.