Published in 2022

序号期刊名称已发表文章篇数影响因子(2022)
1Energy & Environmental Science232.5
2Advanced Materials629.4
3Advanced Energy Materials427.8
4Applied Catalysis B: Environmental222.1
5Advanced Functional Materials719
6Nano Energy117.6
7ACS Nano117.1
8Angewandte   Chemie International Edition516.6
9Nature Communications316.6
10Chemical Engineering Journal315.1
11Energy & Environmental Materials215
12Journal of the American Chemical Society115
13Accounts of Materials Research114.6
14Journal of Hazardous Materials113.6
15Small413.3
16Journal of Energy Chemistry213.1
17Small Methods112.4
18Journal Of Materials Chemistry511.9
19Carbon510.9
20Nano Research39.9
21Journal of Colloid and Interface Science29.9
22Science China-chemistry19.6
23Journal of Power Sources29.2
24Chinese Chemical Letters19.1
25Separation and Purification Technology18.6
26ChemSusChem28.4
27ACS Applied Energy Materials16.4
28Journal of Alloys and Compounds16.2
29Journal of Materials Science14.5
30Industrial & Engineering Chemistry Research24.2
31Carbon Neutralization1/
32Journal of Environmental Chemical Engineering1/
33Fuel Processing Technology1/


具体文章如下:

1.     Xin Zhao, Xiangtong Meng, Hongqi Zou, Zhenhao Wang, Yadong Du, Yuan Shao, Jun Qi, Jieshan Qiu. Topographic Manipulation of Graphene Oxide by Polyaniline Nanocone Arrays Enables High-Performance Solar-Driven Water Evaporation, Adv. Funct. Mater., 2022, 22092, https://doi.org/10.1002/adfm.202209207.

2.     Hongling Huang, Xuedan Song, Chang Yu, Qianbing Wei, Lin Ni, Xiaotong Han, Huawei Huang, Yingnan Han, Jieshan Qiu. A liquid-liquid-solid system to manipulate the cascade reaction for highly selective electrosynthesis of aldehyde, Angew. Chem. Int. Ed., 2022, e20221632, https://doi.org/10.1002/anie.202216321.

3.     Hao Huang, Lipeng Zhang, Huayang Tian, Junqing Yan, Junfan Tong, Xiaohang Liu, Haoxuan Zhang, Heqin Huang, Shu-meng Hao, Jian Gao, Le Yu, Hong Li, Jieshan Qiu, Weidong Zhou. Pulse High Temperature Sintering to Prepare Single-Crystal High Nickel Oxide Cathodes with Enhanced Electrochemical Performance, Adv. Energy Mater. 2022, 2203188, https://doi.org/10.1002/aenm.202203188.

4.     Juntao Gao, Fengjiao Guo, Chenchen Ji, Xiaojun He, Hongyu Mi, Jieshan Qiu. A flexible and stable zinc-ion hybrid capacitor with polysaccharide-reinforced cross-linked hydrogel electrolyte and binder-free carbon cathode,J. Mater. Chem. A, 2022, 10, 24639–24648, https://doi.org/10.1039/D2TA06985G.

5.     Xinyi Tan, Chang Yu, Xuedan Song, Li Ni, Hanyu Xu, Yuanyang Xie, Zhao Wang, Song Cui, Yongwen Ren, Wenbin Li, Yafang Zhang, Jieshan Qiu. Robust O-Pd-Cl Catalyst-Electrolyte Interfaces Enhance CO Tolerance of Pd/C Catalyst for Stable CO2 Electroreduction, Nano Energy, 2022, 107957, https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2022.107957.

6.     Hongqi Zou, Xiangtong Meng, Xin Zhao, Jieshan Qiu. Hofmeister Effect-Enhanced Hydration Chemistry of Hydrogel for High-Efficiency Solar-Driven Interfacial Desalination, Adv. Mater., 2022, e2207262, DOI: 10.1002/adma.202207262. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/adma.202207262

7.     Chunyue Hou, Wenxian Zhang, Xiying Dai, Jieshan Qiu, Thomas P Russell, Xiaoli Sun, Shouke Yan. Spatially Confined Fabrication of Polar Poly(Vinylidene Fluoride) Nanotubes. Small, 2022, e2205790, DOI: 10.1002/smll.202205790.  https://doi.org/10.1002/smll.202205790

8.     Hongqiang Li, Kaining Gan, Ran Li, Huawei Huang, Jiabao Niu, Zhipeng Chen, Jian Zhou, Yan Yu, Jieshan Qiu, Xiaojun He. Highly dispersed NiO clusters induced electron delocalization of Ni-N-C catalysts for enhanced CO2 electroreduction, Adv. Funct. Mater., 2022, accepted. https://doi.org/10.1002/adfm.202208622

9.     Ming Zhao, Yanqun Lv, Shunshun Zhao, Ying Xiao, Jin Niu, Qi Yang, Jieshan Qiu, Feng Wang, Shimou Chen. Simultaneously Stabilizing both Electrodes and Electrolytes by a Self-Separating Organometallics Interface for High Performance Zinc-Ion Battery at Wide Temperatures, Adv. Mater., 2022, accepted. https://doi.org/10.1002/adma.202206239

10.   Qi Yang, Na Jiang, Yuang Zhang, Xin Zhao, You ZengJieshan Qiu. Functional carbon materials addressing dendrite problems in metal batteries: surface chemistry, multi-dimensional structure engineering, and defects,  Sci. China Chem., 2022, https://doi.org/10.1007/s11426-022-1397-2.

11.   Yong Li, Xuzhen Wang, Minghui Sun, Jian Xiao, Bolun Zhang, Lishen Ai, Zongbin Zhao, Jieshan Qiu. CoSe Nanoparticles Embedded B, N co-doped Carbon Nanotubes Array as Dual-Functional Host for High Performance Li-S Full Battery, ACS Nano, 2022, accepted, https://doi.org/10.1021/acsnano.2c07137.

12.   Qiaoling Wu, Ying Sun, Qin Zhao, Hui Li, Zhengnan Ju, Yu Wang, Xiaodong Sun, Baohua Jia, Jieshan Qiu, Tianyi Ma. Bismuth stabilized by ZIF derivatives for electrochemical ammonia production: Proton donation effect of phosphorus dopants, Nano Research, 2022, https://doi.org/10.1007/s12274-022-4765-9.

13.   Yingying Mei, Yuanhao Liu, Wen Xu, Minghui Zhang, Yanfeng Dong, Jieshan Qiu. Suppressing vanadium dissolution in 2D V2O5/MXene heterostructures via organic/aqueous hybrid electrolyte for stable zinc ion batteries, Chemical Engineering Journal, 2022, 139574, https://doi.org/10.1016/j.cej.2022.139574.

14.   Lixuan Zhang, Kai Wang, Yanqi Jia, Liping Fang, Chen Han, Jiaquan Li, Zongping Shao, Xinyong Li, Jieshan Qiu, Shaomin Liu. Self-Assembled LaFeO3/ZnFe2O4/La2O3, Ultracompact Hybrids with Enhanced Piezo-Phototronic Effect for Oxygen Activation in Ambient Conditions, Adv. Funct. Mater. 2022, 2205121,  https://doi.org/10.1002/adfm.202205121.

15.   Wentao Zhang, Fengjiao Guo, Hongyu Mi, Zhong-Shuai Wu, Chenchen Ji, Congcong Yang, Jieshan Qiu. Kinetics-Boosted Effect Enabled by Zwitterionic Hydrogel Electrolyte for Highly Reversible Zinc Anode in Zinc-Ion Hybrid Micro-Supercapacitors, Adv. Energy Mater., 2022, 202202219; https://doi.org/10.1002/aenm.202202219.

16.   Ranran Li, Jian Gao, Junpeng Li, Hao Huang, Xiaolei Li, Wenlong Wang, Li-Rong Zheng, Shu-Meng Hao, Jieshan Qiu, Weidong Zhou. An Undoped Tri-Phase Coexistent Cathode Material for Sodium-Ion Batteries, Adv. Funct. Mater., 2022, 2205661, https://doi.org/10.1002/adfm.202205661.

17.   Changyu Leng, Zongbin Zhao, Xuzhen Wang, Fedoseeva V. Yuliya, Bulusheva G. Lyubov, Okotrub  V. Alexander, Jian Xiao, Jieshan Qiu. Electrostatic Interaction-Directed Construction of Hierarchical Nanostructured Carbon Composite with Dual Electrical Conductive Networks for Zinc-Ion Hybrid Capacitors with Ultrastability, Energy & Environmental Materials, 2022, Accepted, https://doi.org/10.1002/eem2.12484.

18.   Man Wang, Juan Yang, Siyu Liu, Xiaogang Che, Songjie He, Guohua Chen, Jieshan Qiu. Nitrogen-Doped Porous Carbon Electrode for Aqueous Iodide Redox Supercapacitor, Chemical Engineering Journal, 2022, 138501, https://doi.org/10.1016/j.cej.2022.138501.

19.   Yuanyang Xie, Chang Yu, Xuedan Song, Qing Zhang, Lin Ni, Jinhe Yu, Weicheng Ren, Kunlun Liu, Jieshan Qiu. Multiple-Scale Probing of Intrinsic Active Sites and Reaction Kinetics in Processable Cation-Inserted Nickel Hydroxide Films, Adv. Funct. Mater., 2022, in press, (Hot Topic: Batteries and Supercapacitors), https://doi.org/10.1002/adfm.202207438.

20.   Minghui Sun, Xuzhen Wang, Yong Li, Zongbin Zhao, Jieshan Qiu. Selective catalytic oxidation of pollutant H2S over Co-decorated hollow N-doped carbon nanofibers for high-performance Li-S batteries, Applied Catalysis B: Environmental, 2022, 317,121763, https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2022.121763.

21.   Yuzhao Liu, Xiangyu  Meng, Zhiyu Wang, Jieshan Qiu. Development of quasi-solid-state anode-free high-energy lithium sulfide-based batteries, Nature Communications2022, 13, 4415, https://www.nature.com/articles/s41467-022-32031-7.

22.   Jinhe Yu, Chang Yu, Wei Guo, Zhao Wang, Yiwang Ding, Yuanyang Xie, Kunlun Liu, Hui Wang, Xinyi Tan, Huawei Huang, Jieshan Qiu. Insight into the Effects of Current Collectors and In Situ Ni Leaching in High-Voltage Aqueous Supercapacitors, Adv. Funct. Mater., 2022, in press, https://doi.org/10.1002/adfm.202204609.

23.   Qi Yang, Xiaofeng Qu, Huilin Cui, Xincheng He, Yuan Shao, Yong Zhang, Xun Guo, Ao Chen, Ze Chen, Rong Zhang, Duanyang Kong, Zhicong Shi, Jun Liu, Jieshan Qiu, Chunyi Zhi, Rechargeable Aqueous Mn Metal Battery Enabled by Inorganic-Organic Interfaces, Angew. Chem. Int. Ed., 2022, in press, https://doi.org/10.1002/anie.202206471.

24.   Ning Sun, Jieshan Qiu, Bin Xu. Understanding of Sodium Storage Mechanism in Hard Carbons: Ongoing Development under Debate, Adv. Energy Mater., 2022, in press, https://doi.org/10.1002/aenm.202200715.

25.   Yongwen Ren, Chang Yu, Linshan Wang, Xinyi Tan, Zhao Wang, Qianbing Wei, Yafang Zhang, Jieshan Qiu. Microscopic-Level Insights into the Mechanism of Enhanced NH3 Synthesis in Plasma-Enabled Cascade N2 Oxidation–Electroreduction System, J. Am. Chem. Soc. 2022, https://doi.org/10.1021/jacs.2c00089.

26.   Yongwen Ren, Chang Yu, Xinyi Tan, Qianbing Wei, Zhao Wang, Lin Ni, Linshan Wang, Jieshan Qiu. Strategies to activate inert nitrogen molecules for efficient ammonia electrosynthesis: current status, challenges, and perspectives, Energy Environ. Sci., 2022, Accepted, https://doi.org/10.1039/D2EE00358.

27.   Xiaohong Shang, Jianyun Liu, Bin Hu, Pengfei Nie, Jianmao Yang, Boshuang Zhang, Yiwen Wang, Fei Zhan, Jieshan Qiu. CNT-strung LiMn2Ofor Lithium Extraction with High Selectivity and Stability, Small Methods, 2022, accepted, https://doi.org/10.1002/smtd.202200508.

28.   Jiachen Li, Cong Zhang, Chi Zhang, Huijun Ma, Zhaoqi Guo, Chenglin Zhong, Ming Xu, Xuanjun Wang, Yaoyu Wang, Haixia Ma, Jieshan Qiu. Green Electrosynthesis of 5,5’-Azotetrazolate Energetic Materials plus Energy-Efficient Hydrogen Production using Ruthenium Single-Atom Catalysts, Adv. Mater., 2022, in press, https://doi.org/10.1002/adma.202203900.

29.   Xiaoqing Zhu, Fengjiao Guo, Chenchen Ji, Hongyu Mi, Chengzhe Liu, Jieshan Qiu. Nitrogen-doped hollow carbon nanoboxes in zwitterionic polymer hydrogel electrolyte for superior quasi-solid-state zinc-ion hybrid supercapacitors, J. Mater. Chem. A, 2022, 10,12856-12868, https://doi.org/10.1039/D2TA02449G.

30.   Ming Zhao, Junfeng Rong, Feng Huo, Yanqun Lv, Bowen Yue, Ying Xiao, Yong Chen, Guolin Hou, Jieshan Qiu, Shimou Chen. Semi-immobilized Ionic Liquid Regulator with Fast Kinetics towards Highly Stable Zinc Anode under -35 °C to 60 °C, Adv. Mater. 2022, accepted, https://doi.org/10.1002/adma.202203153

31.   Xiangyu Meng, Yuzhao Liu, Mengtian Guan, Jieshan Qiu, Zhiyu Wang. High-Energy and Safe Lithium Battery Enabled by Solid-state Redox Chemistry in Fireproof Gel Electrolyte, Adv. Mater., 2022, 2201981,https://doi.org/10.1002/adma.202201981.

32.   Lin Ni, Chang Yu, Qianbing Wei, Dongming Liu, Jieshan Qiu. Pickering Emulsion Catalysis: Interfacial Chemistry, Catalyst Design, Challenges, and Perspectives, Angew. Chem. Int. Ed., 2022, in press, https://doi.org/10.1002/anie.202115885.

33.   Fu Sun, Dongtong He, Kaizhou Yang, Jieshan Qiu, Zhiyu Wang. Hydrogen Production and Water Desalination with On-demand Electricity Output Enabled by Electrochemical Neutralization Chemistry, Angew. Chem. Int. Ed., 2022, in press, https://doi.org/10.1002/anie.202203929.

34.   Wei Guo, Chaochao Dun, Chang Yu, Xuedan Song, Feipeng Yang, Wenzheng Kuang, Yuanyang Xie, Shaofeng Li, Zhao Wang, Jinhe Yu, Guosheng Fu, Jinghua Guo, Matthew A. Marcus, Jeffrey J. Urban, Qiuyu Zhang, Jieshan Qiu. Mismatching integration-enabled strains and defects engineering in LDH microstructure for high-rate and long-life charge storage, Nature Communications, 2022, 13, 1409, https://doi.org/10.1038/s41467-022-28918-0.

35.   Xiaoqing Zhu, Chenchen Ji, Qiangqiang Meng, Hongyu Mi, Qi Yang, Zixiao Li, Nianjun Yang, Jieshan Qiu. Freeze-Tolerant Hydrogel Electrolyte with High Strength for Stable Operation of Flexible Zinc-Ion Hybrid Supercapacitors, Small, 2022, in press, https://doi.org/10.1002/smll.202200055.

36.   Ping Shang, Min Liu, Yingying Mei, Yuanhao Liu, Lisha Wu, Yanfeng Dong, Zongbin Zhao, Jieshan Qiu. Urea-Mediated Monoliths Made of Nitrogen-Enriched Mesoporous Carbon Nanosheets for High-Performance Aqueous Zinc Ion Hybrid Capacitors, Small, 2022, 2108057, https://doi.org/10.1002/smll.202108057.

37.   Yang Sun, Zongbin Zhao, Guanyu Zhao, Yongzhen Yang, Xuguang Liu, LuXiang Wang, Dianzeng Jia, Xuzhen Wang, Jieshan Qiu. Solar-Driven Simultaneous Desalination and Power Generation Enabled by Graphene Oxide Nanoribbons Papers, J. Mater. Chem. A, 2022, Accepted, https://doi.org/10.1039/D2TA00375A.

38.   Liuyang Zhang, Zhiyu Wang, Jieshan Qiu. Energy-saving Hydrogen Production by Seawater Electrolysis Coupling Sulfion Degradation, Adv. Mater., 2022, 2109321, https://doi.org/10.1002/adma.202109321.

39.   Shaofeng Li, Guannan Qian, Xiaomei He, Xiaojing Huang, Sang-Jun Lee, Zhisen Jiang, Yang Yang, Wei-Na Wang, Dechao Meng, Chang Yu, Jun-Sik Lee, Yong S. Chu, Zi-Feng Ma, Piero Pianetta, Jieshan Qiu, Linsen Li, Kejie Zhao, Yijin Liu. Thermal-healing of lattice defects for high-energy single-crystalline battery cathodes, Nature Communications, 2022, 13, 704. https://doi.org/10.1038/s41467-022-28325-5.

40.   Wei Li, Jian Gao, Huayang Tian, Xiaolei Li, Shuang He, Junpeng Li, Wenlong Wang, Lin Li, Hong Li, Jieshan Qiu, Weidong Zhou. SnF2-Catalyzed Formation of Polymerized Dioxolane as Solid Electrolyte and its Thermal Decomposition Behavior, Angew. Chem. Int. Ed. 2022, 61, https://doi.org/10.1002/anie.202114805.   (Hot paper).

41.   Shenghua Ye, Zhida Chen, Guikai Zhang, Wenda Chen, Chao Peng, Xiuyuan Yang, Lirong Zheng, Yongliang Li, Xiangzhong Ren, Huiqun Cao, Dongfeng Xue, Jieshan Qiu, Qianling Zhang, Jianhong Liu. Elucidating the activity, mechanism and application of selective electrosynthesis of ammonia from nitrate on cobalt phosphide, Energy Environ. Sci., 2022, Accepted, https://doi.org/10.1039/D1EE03097C.

42.   Wenbin Li, Chang Yu, Xinyi Tan, Zhao Wang, Jieshan Qiu. Electric-Field-triggered Graphene Production: from Fundamental, Energy Applications to Perspectives, Accounts of Materials Research, 2022, in press, https://doi.org/10.1021/accountsmr.1c00211 (highlighted as front cover paper; invited review).

43.   Minghui Sun, Xuzhen Wang, Yong Li, Zongbin Zhao, Jieshan Qiu. Integration of Desulfurization and Lithium-Sulfur Batteries Enabled by Amino- Functionalized Porous Carbon Nanofibers, Energy & Environmental Materials, 2022, Accepted, https://doi.org/10.1002/eem2.12349.

44.   Jian Xiao, Nan Xiao, Kai Li, Lipeng Zhang, Jiangwei Chang, Xiaoqing Ma, Hongqiang Li, Jinpeng Bai, Qike Jiang, Jieshan Qiu. Ultra-High Fluorine Enhanced Homogeneous Nucleation of Lithium Metal on Stepped Carbon Nanosheets with Abundant Edge Sites, Adv. Energy Mater., 2022, 2103123, https://doi.org/10.1002/aenm.202103123.

45.   Feng Liu, Lei Shi, Xuanni Lin, Donglin Yu, Cai Zhang, Rui Xu, Dong Liu, Jieshan Qiu, Liming Dai. Site-density engineering of single-atomic iron catalysts for high-performance proton exchange membrane fuel cells, Applied Catalysis B: Environmental, 2022, 302, 120860. https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2021.120860.

46.   Xinyi Tan, Chang Yu, Song Cui, Lin Ni, Wei Guo, Zhao Wang, Jiangwei Chang, Yongwen Ren, Jinhe Yu, Hongling Huang, Jieshan Qiu. Activity descriptor of Ni,N-Codoped carbon electrocatalyst in CO2 electroreduction reaction, Chemical Engineering Journal, 2022, 433, 131965, https://doi.org/10.1016/j.cej.2021.131965.

47.   Jian Xiao, Nan Xiao, Kai Li, Lipeng Zhang, Xiaoqing Ma, Yong Li, Changyu Leng, Jieshan Qiu. Sodium Metal Anodes with Self-Correction Function Based on Fluorine-Superdoped CNTs/Cellulose Nanofibrils Composite Paper, Adv. Funct. Mater., 2022, 2111133, https://doi.org/10.1002/adfm.202111133.

48.   Yong Li, Xuzhen Wang, Minghui Sun, Zongbin Zhao, Zhiyu Wang, Jieshan Qiu. NiCo (oxy)selenide Electrocatalyst via Anionic Regulation for High-performance Lithium-Sulfur Batteries, J. Mater. Chem. A, 2022, Accepted, https://doi.org/10.1039/D1TA10723B.

49.   Zixiao Li, Chenchen Ji, Fengjiao Guo, Hongyu Mi, Xiaoqing Zhu, Jieshan Qiu. A multi-interface CoNi-SP/C heterostructure for quasi-solid-state hybrid supercapacitors with a graphene oxide-containing hydrogel electrolyte, J. Mater. Chem. A, 2022, in press, https://doi.org/10.1039/D1TA10138B.

50.   Chong Chen, Nianwu Li, Xinyu Zhang, Caihong Zhang, Jieshan Qiu, Le Yu. Interlayer-Expanded Titanate Hierarchical Hollow Spheres Embedded in Carbon Nanofibers for Enhanced Sodium Storage, Small, 2022, in press, DOI: https://doi.org/10.1002/smll.202107890.

51.   Qianbing Wei, Chang Yu, Yongwen Ren, Lin Ni, Dongming Liu, Lin Chen, Hongling Huang, Yingnan Han, Junting Dong, Jieshan Qiu. Enhanced water-induced effects enabled by alkali-stabilized Pd-OHx species for oxidation of benzyl alcohol, Chinese Chemical Letters, 2022,107939, https://doi.org/10.1016/j.cclet.2022.107939.

52.   Junjie Guo, Zongbin Zhao, Changyu Leng, Yong Li, Jian Xiao, Xuzhen Wang, Luxiang Wang, Dianzeng Jia, Wubo Wan, Jieshan Qiu. ZIF-8 induced growth of blade-like Zn nanosheets on carbon fiber cloth for high-performance separation of oil-in-water emulsion, Journal of Materials Science, 2022, 57, 15777–15788, https://doi.org/10.1007/s10853-022-07633-7.

53.   Yu Wang, Ying Sun, Hui Li, Wei Zhang, Shuyao Wu, Chang Liu, Yue Gao, Baohua Jia, Jieshan Qiu, Tianyi Ma. Controlled etching to immobilize highly dispersed Fe in MXene for electrochemical ammonia production, Carbon Neutralization, 2022, 1, https://doi.org/10.1002/cnl2.18.

54.   Changchang Ma, Yumeng Zhao, Guoshu Gao, Haiou Liu, Yi Liu, Jieshan Qiu, Xiongfu Zhang. Direct Synthesis of Ultrathin Two-Dimensional Co-Based Metal–Organic Framework Membranes by the Conversion of Co(OH)2 Sheets for Gas Separation, Industrial & Engineering Chemistry Research, 2022, 61(27), 9847-9855, https//doi.org/10.1021/acs.iecr.2c01328.

55.   Xiaogang Che, Juan Yang, Siyu Liu, Man Wang, Songjie He, Jieshan Qiu. Multilayer-Dense Porous Carbon Nanosheets with High Volumetric Capacitance for Supercapacitors, Industrial & Engineering Chemistry Research, 2022, in press, https//doi.org/10.1021/acs.iecr.2c01336.

56.   Lijun Gao, Siyu Liu, Qiang Dong, Chao Hu, Jieshan Qiu. Sulfur & Nitrogen Co-doped Electrospun Carbon Nanofibers as Freestanding Electrodes for Membrane Capacitive Deionization, Separation and Purification Technology, 2022, 295, 121280, https://doi.org/10.1016/j.seppur.2022.121280.

57.   Kunlun Liu, Chang Yu, Yuanyang Xie, Wei Guo, Jinhe Yu, Lin Ni, Zhao Wang, Rong Fu, Jieshan Qiu. Correlation between self-discharge behavior and heteroatoms over doped carbon sheets for enhanced pseudocapacitance, Journal of Energy Chemistry, 2022, in press, https://doi.org/10.1016/j.jechem.2022.05.004.

58.   Changyu Leng, Yuliya V. Fedoseeva, Zongbin Zhao, Boxun Yan, Alexander V. Okotrub, Xuzhen Wang, Jun Fan, Jieshan Qiu. Rational-design heteroatom-doped cathode and ion modulation layer modified Zn anode for ultrafast zinc-ion hybrid capacitors with simultaneous high power and energy densities, Journal of Power Sources, 2022, 536, 231484, https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2022.231484.

59.   Yanhu Yao, Bing Zhang, Mengshen Jiang, Xueqian Hong, Yonghong Wu, Tonghua Wang, Jieshan Qiu. Ultra-selective microfiltration SiO2/carbon membranes for emulsified oil-water separation, Journal of Environmental Chemical Engineering, 2022, 107848; https://doi.org/10.1016/j.jece.2022.107848.

60.   Chang Liu, Hongjie Zheng, Kai Yu, Daming Feng, Hui Li, Junjun Yao, Xu Zhang, Tianyi Ma, Jieshan Qiu. Direct synthesis of P/O-enriched pitch-based carbon microspheres from a coordinated emulsification and pre-oxidation towards high-rate potassium-ion batteries, Carbon, 2022, 194: 176-184. https://doi.org/10.1016/j.carbon.2022.03.064.

61.   Lei Yang, Xiaojun He, Yuchen Wei, Hongqiang Li, Yan Yu, Jieshan Qiu. Synthesis of N/P co-doped monolithic hierarchical porous carbon for zinc-ion hybrid capacitors with boosted energy density in ZnSO4/ZnI2 redox electrolyte, Journal of Power Sources, 2022, 542, 231743, https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2022.231743.

62.   Ying Sun, Qiaoling Wu, Hui Li, Shuaiyu Jiang, Jingang Wang, Wei Zhang, Ximing Song, Baohua Ji, Jieshan Qiu, Tianyi Ma. Engineering local environment of ruthenium by defect-tuned SnO2 over carbon cloth for neutral-media N2 electroreduction, Carbon, 2022, in press, https://doi.org/10.1016/j.carbon.2022.04.026.

63.   Lin Zhao, Shiyong Wang, Haohong Zhuang, Bing Lu, Lingna Sun, Gang Wang, Jieshan Qiu. Facile synthesis of low-cost MnPO4 with hollow grape-like clusters for rapid removal uranium from wastewater, Journal of Hazardous Materials, 2022, 128894, https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2022.128894.

64.   Wei Li, Zhimin Chen, Ting Lv, Xiaofeng Wang, Xiaomin Yang, Jieshan Qiu. Synthesis and structure regulation of armor-wearing biomass-based porous carbon: Suppression the leakage current and self-discharge of supercapacitors, Carbon, 2022, in press, https://doi.org/10.1016/j.carbon.2022.04.037.

65.   Hongqiang Li, Xiaojun He, Tingting Wu, Biyu Jin, Lei Yang, Jieshan Qiu. Synthesis, modification strategies and applications of coal-based carbon materials, Fuel Processing Technology, 2022, 230, 107203. accepted, (invited review).   https://doi.org/10.1016/j.fuproc.2022.107203.

66.   Honghui Bi, Xiaojun He, Lei Yang, Hongqiang Li, Biyu Jin, Jieshan Qiu. Interconnected carbon nanocapsules with high N/S co-doping as stable and high-capacity potassium-ion battery anode, Journal of Energy Chemistry, 2022, 66, 195-204. https://doi.org/10.1016/j.jechem.2021.08.016.

67.   Yuanyuan Shan, Chang Yu, Mengdi Zhang, Qianbing Wei, Jialong An, Huihui Lv, Lin Ni, Jieshan Qiu. Passivating the pH-responsive sites to configure a widely pH-stable emulsifier for high-efficiency benzyl alcohol oxidation, ChemSusChem, 2022, https://doi.org/10.1002/cssc.20210247.

68.   Lei Yang, Xiaojun He, Yuchen Wei, Honghui Bi, Feng Wei, Hongqiang Li, Changzhou Yuan, Jieshan Qiu. Interconnected N/P co-doped carbon nanocage as high capacitance electrode material for energy storage devices, Nano Research2022, in press, https://doi.org/10.1007/s12274-021-4003-x.

69.   Yuanyang Xie, Chang Yu, Wei Guo, Lin Ni, Zhao Wang, Jinhe Yu, Le Yang, Rong Fu, Kunlun Liu, Jieshan Qiu. A long/short-range interconnected carbon with well-defined mesopore for high-energy-density supercapacitors, Nano Research, 2022, 15, 1399–1408. https://doi.org/10.1007/s12274-021-3676-5

70.   Yating Zhang, Peng Wang, Juan Yang, Keke Li, Nana Zhang, Guoyang Liu, Yingfeng Duan, Jieshan Qiu. Mechanochemical Coordination Self-Assembly for Cobalt-based Metal-Organic Framework-Derived Bifunctional Oxygen Electrocatalysts, Journal of Colloid and Interface Science, 2022, 613, 733-746.  https://doi.org/10.1016/j.jcis.2021.12.191.

71.   Keke Li, Yating Zhang, Peng Wang, Xueying Long, Lisi Zheng, Guoyang Liu, Xinfu He, Jieshan Qiu. Core-Shell ZIF-67@ZIF-8-Derived Multi-dimensional Cobalt-Nitrogen Doped Hierarchical Carbon Nanomaterial for Efficient Oxygen Reduction Reaction, Journal of Alloys and Compounds, 2022, 903, 163701. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2022.163701.

72.   Junli Wang, Jingxia Zheng, Yongzhen Yang, Xuguang Liu, Jieshan Qiu, Yue Tian. Tunable full-color solid-state fluorescent carbon dots for light emitting diodes, Carbon, 2022, 190, 22-31, https://doi.org/10.1016/j.carbon.2022.01.001

73.   Fengyi Zhou, Xuedan Song, Ce Hao, Jieshan Qiu. Insight into the Inhibition of Shuttle by Metal-Modified Covalent Triazine Frameworks and Graphene Composites with the Solvent Interaction in Lithium Sulfur Batteries, ACS Applied Energy Materials, 2022, 5, 1, 825-831; https://doi.org/10.1021/acsaem.1c03272.

74.   Kai Yu, Chang Liu, Yu Wang, Hongjie Zheng, Hui Li, Xu Zhang, Hongcun Bai, Tianyi M, Jieshan Qiu. Molecular tuning of sulfur doped quinoline oligomer derived soft carbon for superior potassium storage, Carbon, 2022, 191,10-18; https://doi.org/10.1016/j.carbon.2022.01.034.

75.   Chang Liu, Hongjie Zheng, Yuwei Wang, Nan Xiao, Kai Yu, Hui Li, Xu Zhang, Hongcun Bai, Tianyi Ma, Jieshan Qiu. Microstructure Regulation of Pitch-based Soft Carbon Anodes by Iodine Treatment towards High-performance Potassium-ion Batteries, Journal of Colloid and Interface Science, 2022, in press, https://doi.org/10.1016/j.jcis.2022.01.178.

76.   Zhimin Chen, Xiaofeng Wang, Wei Li, Xiaomin Yang, Jieshan Qiu, Zichen Wang. A low-temperature dehydration carbon-fixation strategy for improving the volumetric performance and the yield of lignocellulose-based hierarchical porous carbon for supercapacitors, ChemSusChem, 2022, in press, https://doi.org/10.1002/cssc.202101918